Turto vertinimas


Kokybiškas turto vertinimas – tai vienas svarbiausių žingsnių siekiant gauti paskolą, išsirenkant geriausią turtą savo portfeliui ar jį parduodant. Mūsų vertinimo paslaugos yra suformuotos taip, kad galėtume įžvelgti esminius turto aspektus, jo konkurencinę aplinką ir bendrai rinkos poveikį vertei dabar ir ateityje. Mes tikime, kad turto ir verslo vertinimas gali turėti strateginę reikšmę investuotojams ir savininkams, jei ataskaita yra aiški, išsami ir atspindi esmines tendencijas.
Dėl savo klientų mes esame pasiruošę padaryti daugiau, netgi tuo atveju, jeigu reikia laikytis griežtų terminų ar dirbti su itin sudėtingu turtu.

Teikiamos vertinimo paslaugos
Nekilnojamojo turto vertinimas

Nekilnojamojo turto vertinimas – nekilnojamojo turto vertės nustatymas bei išvados dėl nustatytos nekilnojamojo turto vertės pateikimas užsakovui, parengiant turto vertinimo ataskaitą.

Nekilnojamasis turtas (nekilnojamasis daiktas) – žemės sklypas ir su juo susiję daiktai, kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės, taip pat turtas (kilnojamieji daiktai), kurį nekilnojamuoju pripažįsta įstatymai.

Nekilnojamojo turto vertinimas gali būti atliekamas tiek atskirų nekilnojamojo turto objektų, tiek viso nekilnojamojo turto portfelio.

 

Atliekame nekilnojamojo turto vertinimo paslaugas:

• turto įkeitimo / skolinimosi tikslu
• finansinių ataskaitų sudarymo tikslu
• turto įsigijimo, pardavimo tikslu
• turto draudimo tikslu
• kitais tikslais, kai to pageidauja turto savininkas (savininkai)
arba kitas vertinimo užsakovas
Taip pat teikiame šias paslaugas:

• nekilnojamojo turto rinkos analizė
• diskontuotų pinigų srautų analizė
• maksimalaus ir geriausio panaudojimo analizė
• plėtros galimybių analizė
• Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų atitikties patikra
• konsultacijos kapitalo didinimo, įmonių susijungimų ir įsigijimų klausimais 

 

Atliekant turto vertinimą, vadovaujamės Lietuvos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, turto ir verslo vertinimo metodika, tarptautiniais apskaitos ir vertinimo standartais bei kitais teisės aktais.

Verslo vertinimas

Verslo vertinimas – verslo vertės nustatymas bei išvados dėl nustatytos verslo vertės pateikimo užsakovui, parengiant verslo vertinimo ataskaitą.

Verslo vertinimo objektu gali būti bet koks verslas, t. y. juridinio ar fizinio asmens, kitos organizacijos arba jų filialų veikla, kuria siekiama gauti pajamų ir pelno, naudojant ekonominius išteklus. 
Verslo vertinimas yra finansinių, technologinių bei ekonominių ir kitų duomenų analizės visuma. Šio proceso metu atliekama išsami verslo finansinė analizė, kurios tikslas – įmonės finansinio stabilumo, investicijų patikimumo ir pelningumo įvertinimas. Finansinė analizė leidžia prognozuoti būsimus įmonės finansinius rezultatus, nustatyti silpnąsias ir stipriąsias įmonės veiklos sritis, įmonės veiklos aktyvumo laipsnį, įvertinti finansinės ir ūkinės veiklos perspektyvas.

 

 Teikiame šias verslo vertinimo paslaugas:

verslo ar jo dalies vertinimas
vertybinių popierių vertinimas
finansinio turto vertinimas
finansinių įsipareigojimų vertinimas
nematerialaus turto vertinimas
 Verslo vertinimas yra atliekamas:

įkeitimo / skolinimosi tikslu
nuosavybės teisių perleidimo tikslu (perkant, parduodant verslą)
sudarant finansines ataskaitas
kitais tikslais, kai to pageidauja verslo savininkas arba verslo vertinimo užsakovas

 

Atliekant verslo vertinimą, vadovaujamasis Lietuvos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatytu, turto ir verslo vertinimo metodika, tarptautiniais apskaitos ir vertinimo standartais bei kitais teisės aktais.

Kilnojamojo turto vertinimas

Kilnojamojo turto vertinimas – kilnojamojo turto vertės nustatymas bei išvados dėl nustatytos kilnojamojo turto vertės pateikimas užsakovui, parengiant turto vertinimo ataskaitą.
Kilnojamasis turtas (kilnojamasis daiktas) – turtas (daiktas), kuris iš vienos vietos į kitą gali būti perkeltas nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

 

 Teikiame šio kilnojamojo turto vertinimo paslaugas:

gamybinių linijų ir įrangos vertinimas
įrenginių ir inventoriaus vertinimas
transporto priemonių ir mechanizmų vertinimas
kito kilnojamojo turto vertinimas

 Kilnojamojo turto vertinimas yra atliekamas, kai:

turtas įkeičiamas
perkamas, parduodamas
įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus
apdraudžiamas
to pageidauja verslo savininkas (savininkai) arba kitas vertinimo užsakovas

 

Atliekant turto vertinimą, vadovaujamės Lietuvos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, turto ir verslo vertinimo metodika, tarptautiniais apskaitos ir vertinimo standartais bei kitais teisės aktais.