Regulamin serwisu


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.colliers.com/poland („Serwis”). Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę praw i obowiązków korzystających z Serwisu („Użytkownicy”), z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Administratorem Serwisu jest spółka Colliers International Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, 00 – 078 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 135840 („Administrator”).

3. Serwis jest platformą informatyczną za pośrednictwem której świadczone są w szczególności usługi informacyjne (udostępnianie informacji dotyczących rynku nieruchomości poprzez wyświetlanie określonych stron www, automatycznie lub na żądanie Użytkownika).

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU ORAZ KORZYSTANIA Z JEGO ZASOBÓW

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest bezpłatne, jednakże korzystanie z części zasobów Serwisu wymaga uprzedniej rejestracji. Aby dokonać rejestracji, Użytkownik musi posiadać aktywne konto e-mail. W celu rejestracji Użytkownik proszony jest o podanie danych. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza Użytkownik otrzyma link aktywujący konto, umożliwiający korzystanie z tych części zasobów Serwisu dla korzystania z których wymagana jest uprzednia rejestracja.

2. W Serwisie publikowane są informacje o rynku nieruchomości oraz informacje dotyczące usług oferowanych przez Administratora. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu obejmują: prezentację ofert sprzedaży lub wynajmu nieruchomości komercyjnych, oferowanych za pośrednictwem Serwisu, z możliwością złożenia bezpośredniego zapytania, umożliwienie pobrania materiałów informacyjnych o rynku nieruchomości.

3. Serwis kierowany jest do Użytkowników biznesowych.

4. Administrator jest uprawniony, bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny, a jedynie po uprzednim poinformowaniu Użytkownika, do usunięcia konta Użytkownika. W szczególności Administrator jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika, który w formularzu o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu nie uzupełnił wymaganych informacji bądź wprowadził błędne dane. Niezależnie od powyższego, Administrator jest uprawniony zawiesić konto Użytkownika w razie powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, iż korzystanie przez danego Użytkownika z danych zawartych w Serwisie związane jest z wykonywaniem przez niego pracy/działalności konkurencyjnej wobec działalności Administratora.

5. Korzystanie przez Użytkownika z zasobów Serwisu w żadnym razie nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do materiałów w nim zawartych.

6. Administrator dokonuje weryfikacji wszelkich danych dostępnych w Serwisie z należytą starannością, dane te mogą jednak odbiegać od rzeczywistości. W związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych zawartych w Serwisie. Użytkownik powinien dokonać weryfikacji danych w Serwisie przed podjęciem na ich podstawie jakichkolwiek działań, w szczególności decyzji biznesowych.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w dostępie do zasobów Serwisu. Administrator jest uprawniony do zawieszenia działalności Serwisu w każdej chwili bez konieczności informowania Użytkowników o przyczynie takiej decyzji.

8. Jeżeli naruszenie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej lub Administratorowi, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia takiej szkody.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników.

2. Użytkownik dokonujący rejestracji dla potrzeb skorzystania z zasobów Serwisu wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych Użytkownika, stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, 926, jednolity tekst z późniejszymi zmianami).

3. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych osobowych. Na prośbę Użytkownika wysłaną do Administratora na adres e-mail wskazany w formularzu, o którym mowa w §6 ust. 1 Regulaminu, Administrator może poprawić dane wprowadzone przez Użytkownika, a także zlikwidować konto Użytkownika założone w Serwisie. Dane osobowe wyrejestrowanego Użytkownika zostaną usunięte przez Administratora.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub decyzje podjęte przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu i za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

2. Administrator nie odpowiada za niezależne od niego ograniczenia techniczne lub innego rodzaju zakłócenia, które wyłączają lub czynią utrudnionym korzystanie z Serwisu.

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU I ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stornie internetowej, na której prowadzony jest Serwis. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie zmian w Regulaminie.

2. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej, na której prowadzony jest Serwis. Każdy Użytkownik decydujący się korzystać z zasobów Serwisu oświadcza, że (i) zapoznał się z Regulaminem, (ii) akceptuje jego treść oraz (iii) zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz wszelkie reklamacje należy zgłaszać pocztą na adres email Administratora: poland@colliers.com

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie a odnoszących się do jego treści mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.