• För uthyrning
Tomter, LN Säve Flygplats, 6500 - 57000 m², Säve Flygplatsväg 34, Säve

För uthyrning

Stort utvecklingsområde utan begränsningar. På Säve flygplats erbjuds nu 6 500 - 57 000 kvm mark för utveckling & uthyrning. Marken finns uppdelad på sex tomter belägna runt den gamla terminalbyggnaden i storlekar från 6 500 kvm - 17 500 kvm. • Långsiktig plan att skapa en Industriell Blandstad - enkombination av industri, logistik, handel, upplevelse ochverksamheter• I kortare perspektiv förtätning och förädling av idagexploaterade områden- Säve Depå – yrkesboende- Förtätning kring bergrum och kringliggande ytor- Förtätning kring det idag minskade flygplatsområdetDå riksintresset är hävt är det Sernekesom styr utvecklingen av flygplatsområdet• Förtätning kring det idag minskadeflygplatsområdet• Målsättning att skapa en levande flygplatssom blir en attraktion att besöka• Expansion av befintliga byggnader möjligain på flygplatsområdet• Exploateringsbara markytor 50-60 000kvm i direkt anslutning till existerandebebyggelseDelområde 1: • Storlek 6 500 kvm• Yttermått ca 80x130 m• Ligger i direkt anslutning till BodyFlightsnyetablering med världens högsta vindtunnel förIndoor Skydiving samt Nolvik hotell & konferens• Området är relativt plant och består av naturmark• Önskvärd inriktning på etablering som knyter antill existerande verksamheter med fokus påupplevelser, handel, kontor och småskaligindustriDelområde 2:• Storlek ca 7 500 kvm• Yttermått ca 110x110 m• Ligger i direkt anslutning till Nolvik hotell& konferens• Området består till stora delar avhårdgjord yta (grus) som tidigare fungeratsom parkering med belysning• Önskvärd inriktning på etablering somknyter an till existerande verksamhetermed fokus på upplevelser, handel ochkontorDelområde 3: • Storlek ca 7 000 kvm• Yttermått ca 50x150 m• Ligger i direkt anslutning till gamlaflygplatsterminalen som idag är områdetshjärta• Området består till stora delar avhårdgjord yta (asfalt)• Önskvärd inriktning på etablering somknyter an till existerande verksamhetermed fokus på upplevelser, handel ochkontorDelområde 4:• Storlek ca 7 000 kvm• Yttermått ca 27x250 m• Ligger norr om gamla flygplatsterminalen i direktanslutning till hangarer med mestadelsflygrelaterad verksamhet• Området består till stora delar av hårdgjord yta(grus och asfalt)• Önskvärd inriktning på etablering som knyter antill existerande verksamheter med fokus påupplevelser, handel, kontor och småskalig industri• Tänkbar inriktning är även olika former av lagersom t.ex. self storage, bilar och båtarDelområde 5: • Storlek ca 12 000 kvm• Yttermått ca 70x200 m• Ligger på norra delen av flygplatsområdet i direktanslutning till Kongahällavägen. Granne medområdets heliport där polis, ambulans och SARhar sin bas.• Området består av plan naturmark.• Utmärkt skyltläge för t.ex. handel och upplevelsersåväl som logistik med närheten tillKongahällavägen• Närbesläktade 112 verksamheter är såklart ävengivetDelområde 6• Storlek ca 17 500 kvm• Yttermått ca 125x190 m• Ligger på södra delen av flygplatsområdet• Området består till stora delar avhårdgjord yta (asfalt) som tidigare fungeratsom parkering med belysning• Ytan används idag som uppställningsplatsmen på sikt lämplig etablering för t.ex.fordonsindustri, bil-/båtåterförsäljare etc.Möjlighet finns med ytterligare störremarkområde i direkt anslutning österut.

Fastighetsinformation